Retningslinjer for den gode omgangstone
Her i kredsen taler vi ordentligt til hinanden. Den gængse omgangsform indeholder ikke sjofle tilråb og man tænker over hvordan bemærkninger bliver modtaget. Husk at lederne er rollemodeller for et sobert sprog, der hverken virker stødende, nedsættende eller krænkende. Dette gælder både ledere/ledere og ledere/børn.

Retningslinjer for overnatning

 • Nye ledere skal ikke fra starten have eneansvaret for en gruppe børn.
 • På ture med overnatning er der altid mindst en leder og en leder/senior med – og helst en af hvert køn.
 • Hvis ledere og børn sover i samme lokale skal der altid være min. 2 ledere/seniorer. Ved undtagelser skal forældrene orienteres om årsagen ved hjemkomst.
 • Der skal være mulighed for at drenge og piger kan overnatte hver for sig. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, tages der hensyn til den enkeltes grænser.

Retningslinjer for badning
Vi har respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning. Drenge og piger bader altid hver for sig. Ledere bader aldrig sammen med børn af modsatte køn, og der er altid 2 ledere/seniorer tilstede ved badning.

Forhold mellem 15 – 17-årige og ledere

Træner- og skolelærerparagraffen (forhold til børn og unge som er betroet en)
§ 223; Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2; Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Kommentar: Når man er FDF-leder har man fået "betroet" de pågældende til ”Undervisning”. Det er altså̊ ulovligt for en FDF-leder at have samleje med en person under 18 år, som man er leder for. Andre former for seksuel omgang er også̊ ulovlige – det står i straffelovens § 224. Det har ingen betydning for lovligheden at partneren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

I FDF Overlund betyder det, at ledere/seniorer, der har hold sammen bør som udgangspunkt undgå at blive kærester, hvis det alligevel sker, vil der blive taget initiativ til en leder/seniorrokade. Seniorledere eller kredsledere kan ikke være kæreste med seniorer.

Nye ledere
Nye ledere kommer til en samtale hos kredsledelsen inden man starter som leder. Den nye leder præsenterer sig, fortæller om sine erfaringer som leder i andre kredse eller organisationer, sine motiver for at være leder og sit kendskab til kredsen. Den pågældende leder kan også̊ fortælle, hvordan han/hun ser sig selv i rollen som leder, og hvad han/hun betragter som væsentligt i samværet med børn og unge.
Men samtalen skal også give den nye leder mulighed for at danne sig et indtryk af, om lederarbejde i FDF Overlund er noget for ham/hende. Det kan vedkommende få ved at kredsledelsen fortæller om FDF’s formål, samværsregler og kredsens aktiviteter.

Børneattest
Vi følger landsforbundets anvisninger. Det betyder, at man som leder, assistent og bestyrelsesmedlem i FDF Overlund skal underskrive en børneattest.

Brug af sociale medier i FDF Overlund
I det nedenstående forstås børn, som værende under senioralderen.

Ledere må ikke opsøge kredsens børn gennem sociale medier.

Lederne må kun accepterer venskab med andre ledere/seniorer.

Dog kan venskab kan foregå i lukkede grupper, hvor kredsleden også være medlem.

Der må kun etableres grupper med børn, hvor der minimum er 2 ledere over 18 år med i. I gruppen skal kommunikationen leve op til FDF’s værdigrundlag og samværsregler.

Undtagelse:

 • Venskaber af privat karakter

Ved brug af sociale medier i kredsarbejdet overholder vi gældende regler for pågældende medie, herunder aldersgrænse.

Alkoholpolitik i FDF Overlund
I FDF’s grundlov står der, at det er forbudt at beruse sig, når man er sammen med børn og unge.

Hos FDF Overlund er seniorerne en del af lederflokken, og indgår derfor på lige fod med ledere hvad alkohol angår. Første gang seniorer deltager i et lederarrangement, hvor der indgår alkohol vil forældrene blive kontaktet. Seniorerne returnerer seddel med forældreunderskrift til kredsledelsen, om hvorvidt de må drikke alkohol. Det kan aldrig blive kredsens ansvar, hvorvidt den enkelte senior overholder aftalen med sine forældre. Det er og bliver en tillidssag mellem forældrene og den enkelte senior.

 • At drikke alkohol sammen med børnene er absolut forbudt.
 • Det må under ingen omstændigheder være alkoholen, der er det primære i vores samvær.
 • Det er helt i orden at nyde en øl efter møder, lejre og andre leder arrangementer.

Brug af mobiltelefon

Mobil telefon bør kun anvendes, når aktiviteten kræver det, til inspiration og opskrifter mv.

Mobiltelefoner bør ikke være en hindring for fællesskabet.

Politik om rygning og brug af rusmidler i FDF Overlund

 • Rygning foregår ikke sammen med børn.
 • På ture/lejre foregår rygning på et bestemt sted væk fra øvrige fælles arealer og altid udenfor.
 • Der ryges ikke før og under klassemødet.
 • Til ledermødet kan der holdes rygepause, hvor rygningen foregår udenfor.
 • Børn, der er seniorvæbnere eller yngre, må ikke ryge på ture/lejre.
 • At medbringe og /eller indtage euforiserende stoffer i forbindelse med FDF-arrangementer er ikke tilladt, hverken af børn eller voksne. Overskrides dette, ses det som et tegn på, at man ikke vil være en del af fællesskabet, og derfor ikke vil være en del af kredsen.

Disse samværsregler ligger på FDF Overlunds hjemmeside og kan udleveres til ledere og bestyrelsesmedlemmer. Ændringer skal foregå i samarbejde med bestyrelse og ledere.

Revideret marts 2020.


Se beskrivelsen fra FDF Landsforbund.

Baggrund for at have samværsregler

Samværspolitikken i FDF Overlund skal ses i forlængelse af FDF’s samværsregler.

Når vi snakker om at forebygge seksuelle overgreb mod børn, er det vigtigt at understrege, at målet langt fra er at ende i en situation, hvor lederne ikke tør være tæt på børnene – herunder have den kropskontakt, som både er en naturlig del af samværet i kredsene, og som børn har brug for. Med andre ord skal der selvfølgelig stadig være plads til et klap på skulderen og en trøstende omfavnelse til det barn, som har slået sig. En leder skal naturligvis fortsat kunne tage et barn på skødet og give teenageren et knus.

Det skal være barnets og den unges grænser, som danner udgangspunkt for, hvor tæt voksne skal være på dem. Samtidig er det en forudsætning for at bevare nærheden og det gode samvær i kredsen, at man i ledergruppen er enige om, hvordan man omgås børnene - hvad er acceptabelt, og hvornår går man over stregen?

Papiret i sig selv forebygger ikke overgreb. Det er vigtigt, at vi som ledere har et godt kendskab til vores medledere, og bruger vores sunde fornuft.