Sammensætning af ledere:
Vi tilstræber, at der er ledere af begge køn i alle klasser.

Lejre:
Der skal min. deltage en voksen og en assistent på lejre, og vi tilstræber, at der deltager ledere af begge køn. For at opnå dette kan der laves aftale om, at forældre deltager på lejre.

Omgangstone:
Vi respekterer hinanden og forsøger at være lydhøre og konstruktive.

Opførsel, væremåde og ansvar:
Som FDF-leder er man et forbillede for børnene – både i og udenfor FDF. Derfor skal man altid kunne stå inde for sine handlinger.

Børneattester:
Alle FDF-ledere har fået indhentet børneattester for at sikre, at der ikke er FDF-ledere tilknyttet der har været straffet for overgreb på børn. Denne bliver fornyet hvert tredie år.

Fysisk kontakt og krænkelse af blufærdighed:
Vi respekterer børnenes blufærdighed. Der skal altid være to ledere vidende om situationer, som kræver særlig fysisk kontakt, for eksempel ved eftersyn for skovflåt.

Badning:
Drenge og piger klæder om og bader hver for sig.

Overnatning:
Vi tilstræber, at drenge og piger sover hver for sig. Ledere kan sove sammen med børnene, hvis det skønnes nødvendigt eller fornuftigt, f.eks. i forbindelse med hike eller bivuakovernatning.

Hjemme hos ledere:
Børn og unge må ikke inviteres hjem til en leder, med mindre det er i forbindelse med et FDF-møde.

Åbenhed:
Der tilstræbes størst mulig åbenhed om situationer, som kan give anledning til misforståelser.

Rygning:
Der er rygning forbudt indenfor i kredshuset.

Transport af børn og unge:
Uanset om det er ledere eller forældre, der kører i forbindelse med FDF-arrangementer, skal alle være fastspændte med sikkerhedssele, og de gældende hastighedsbegrænsninger skal overholdes.

Brug af mobiltelefoner:
Mobiltelefoner bør ikke bruges under klassemøder, arrangementer og lejre.

Vi er alle ansvarlige for at efterleve kredsens retningslinjer og den gældende lovgivning på området. Alle ledere er forpligtet til at reagere, hvis de mener, at en leder overskrider kredsens retningslinjer. Dette sker ved at tale med kredsledelsen eller bestyrelsesformanden.
Se beskrivelsen fra FDF Landsforbund.

Baggrund for at have samværsregler

FDF Overlund har efter den megen debat om overgreb på børn efterkommet opfordringen fra FDF Landsforbundet om at drøfte og aftale samværsregler for kredsens arbejde med børn og unge. Samværsreglerne er drøftet og vedtaget et fællesmøde mellem kredsens ledere og bestyrelsesmedlemmer. Kredsledelsen sikrer, at samværsreglerne gennemgås med nye ledere.

Samværsreglerne har to formål: Dels at skabe tryghed for forældre, der sender deres børn til vores FDF-aktiviteter. Dels at give opbakning til lederne, således at de trygt kan udføre deres arbejde i kredsen.

Det er vigtigt her at slå fast, at samværsreglerne ikke kan stå alene. Det væsentlige er den daglige opmærksomhed og samtaler om tingene, hvor åbenhed er en nødvendighed. Det er vigtigt, at man giver udtryk for tingene, hvis man undrer sig over noget, så der ikke skabes unødige myter og rygter. Overordnet gælder det om at bruge den sunde fornuft.

Alle kredsens ledere og bestyrelsesmedlemmer over 18 år har ingen anmærkninger på børneattesten, der omhandler overgreb på børn.